Труд и почивка в условия на работа от разстояние (хоум офис)

Според Кодекса на труда (КТ), работното време и почивките на работещите от разстояние се определя в трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ и правилника за вътрешния трудов ред във фирмата.

Изрично е упоменато в чл. 107л. от КТ, че работното време на служителите, които работят от разстояние, съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя като стандартите за натовареност на служителите трябва да са еднакви.

Видно е, че работното време на работещите от хоум офис не трябва да се различава от това на работещите от офиса. Унесени в работата, най-често пред екрана на компютъра, е възможно обаче работещите от хоум офис имат на практика по-дълъг работен ден.

Работата от разстояние изисква в голяма степен много добра организираност от страна на служителя. Това е заложено и в закона, тъй като е предвидено, че работникът или служителят, който извършва работа от разстояние

сам организира своето работно време

и

сам определя почивките в работното си време.

Тази своеобразна свобода в организирането на работното време и съответно почивките се извършва в рамките на задълженията на служителите, които са предвидени в КТ и съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и неговите приложения.

Според КТ, служителите трябва да са “на разположение на работодателя във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.

Що се отнася до здравословните условия на труд във връзка с почивките, трябва да се спазват разпоредбите относно физиологичен режим на труд и почивка по Наредба 15 и Наредба №7 (почивки на всеки два часа при работа с видеодисплей).

За тави цел, СТМ Озирис Н разработва за всеки клиент индивидуална програма за предприемане на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска на работните места в условия на хоум офис .

Направете коментар