Теми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

edТеми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

В чл. 10 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са посочени учебните програми за първоначално обучение.

Тези програми трябва да съдържат задължително съдържат следните теми:

1. държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

2. фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието;

3. права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4. вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето;

5. методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация;

6. трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;

7. социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;

8. изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;

9. специална закрила на някои категории работници;

Направете коментар