Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по  правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ( ДВ бр. 102/22.12.2009 г.)

 

Определяне на видовете инструктаж и лицата, които ще провеждат инструктажа

Една от основните предпоставки за безопасност и здраве при работа е подготовката на персонала. Тя включва обучението и инструктажа за работа при здравословни и безопасни условия на труд. Въпросите, свързани с подготовката на персонала са правно регламентирани в КТ (чл. 281) и Наредба №РД-07-2 от 2009 г. за обучение и инструктажа на работниците и служителите при работа. За организиране на цялостната дейност по инструктажите, работодателят издава заповед, с която определя видовете инструктаж, лицата, които ще извършват инструктажа, продължителността на инструктажа.

Съдържание на началния инструктаж

– приложения на трудовото законодателство – основни задължения, работно време и почивки, контрол по спазване на изискванията за безопасна работа, трудови злополуки

– безопасност на труда – мерки за превенция – необходимо е да се акцентира върху опасните работни места

– хигиена на труда – характерни професионални заболявания – мерки за превенция

– лични предпазни средства

– противопожарна охрана – знаци и сигнали за ППО, противопожарни мерки, които трябва да се спазват

– запознаване с района и установения в него ред

– оказване на долекарска помощ на пострадал

Инструктаж на работното място  – провежда се там, където инструктираният ще работи, преди да му се възложи самостоятелна работа.

Периодичен инструктаж – има за цел да поддържа и допълва знанията на работниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност

Ежедневен инструктаж чл. 15 от Наредба №РД-07-2 – ежедневно се инструктират работници и служители, заети в дейности с висок професионален риск и др. изрично цитирани в този член

Извънреден инструктаж – след всяка смъртна, тежка трудова злополука, пожар, промишлена авария, природно бедствие

– при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност

– по нареждане на контролен орган

 

Направете коментар