Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб

bdsda1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

Законодателството по здравословни условия на труд може да бъде разглеждано като предимно техническа материя, която могат да схванат напълно само специалистите. За членовете на ГУТ (Групи по условия на труд)  и КУТ (Комитети по условия на труд) е важно да могат да се ориентират на базово ниво  в законовата база. За  всичко, което не им е ясно е важно да търсят помоща на службата по трудова медицина както  и на юрисконсулта на  предприятието.

Нормативните актове биват имат йерархическа зависимост. Конституцията е най- висшият нормативен акт. Конституцията е върховен закон.

(Нормативните актове на Европейския съюз заемат особено и сложно място в правната система. Най-общо може да се каже, че се намират на ниво между Конституцията и законовите нормативни актове, въпреки че това се оспорва от различни автори, които приемата, че Основните актове на Европейския съюз имат по-висша сила дори и от Конституцията)

Законът е нормативен акт на компетентен орган на законодателната (държавна) власт. Кодексите имат същата нормативна сила като законите.

(пр. Закон за здравословни и безопасни условия на труд)

КОДЕКСЪТ урежда обществени отношения, предмет на цял клон на правната система (Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване).

Подзаноконив нормативни актове. Подзаконовите нормативни актове биват няколко вида.

С Постановления на Министерския съвет се приемат правилници, наредби и инструкции.

Правилник  се издава за прилагане на закон.Правилника уточнява приложението на закона и има за цел да конкретизира закона и неговото приложение.

Наредба  се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен. Наредбите са основните нормативни актове касаещи дейността по здравословни и безопасни условия на труд.

Инструкциите са особен вид актове  с иснтрукции висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане
на даден нормативен акт.

ЗАПОВЕД № РД-01-815 от 7.11.2011 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.

НАРЕДБА РД-07-8 от 27 октомври 2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица. българските граждани на работа в чужбина и морските лица (изм. ДВ. бр.2 от 8 януари 2010г.)

НАРЕДБА РД-07-8 от 20 декември 2009 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/ или здраве при работа

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.)

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм. ДВ. бр.4 от 15 януари 2010г.)

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

( ДВ. бр.52 от 10 юли 2009г.изм.Дв бр7 21.01.2011)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращането на уведомлението по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г)

Наредба за трудоустрояване

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.)

НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

НАРЕДБА № 6 от 24.07 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

НАРЕДБА № 9 от 4.08.2006 г.  за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на азбест при работа

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА № 9 ОТ 16.121997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините

НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.)

НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания ( ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г.)

Направете коментар