Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

liftingjpeg1. Дефиниция

„Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
„Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

2. Задължения на работодателя

Задълженията на работодателя както и...

Прочети повече

Задължителни документи, които трябва да бъдат налични във всеки обект на предприятието

in stapel von ordnern und papph?llen verschiedener farben.  die ordner sind gef?llt und ?berandergestapelt. ein bild f?r b?roleben und studium.Във всеки обект на всяка фирма трябва да бъдат налични определен набор от документи, които да могат да бъдат представени при проверка от инспекцията по труда.

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:

– екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред  (Чл. 403а, ал. 1 от КТ);

– документи, свързани с разпредел...

Прочети повече

Примерен въпросник за самоконтрол по здраве и безопасност

Cikylodit

Предоставяме Ви примерен въпросник по здраве и безопасност изготвен на базата на предоставени въпросници от Главна инспекци по труда  (ГИТ).

С помощта на този въпросник можете да направите първичен одит на състоянието на вашата организация по здраве и безопасност.

Този въпросник не отчита спецификата на вашата дейност и има за цел да се направи общ преглед на състояниете на системата по здраве и безопасност във вашето предприятие.

Прочети повече

Eлементи на системата OHSAS 18001

охсас
4.1 Основни изисквания
4.2 Политика по здраве и безопасност (OH&S Policy)
4.3 Термини и дефиниции
4.4 Внедряване и изпълнение
4.5 Проверка и коригиращи действия
4.6 Преглед на ръководството

Спецификацията OHSAS 18001 се прилага, за създаване на система по здраве и безопасност (OH&S management), чиято цел е да елиминира или минимизира риска за работниците и други заинтересовани страни, които са експозирани на рискове във връзка с тяхната дейност...

Прочети повече

OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността

OHSAS18001OHSAS 18001 е британски спецификация за Система за управление на здравето и безопасността при работа. Целта е да се помогне на различни видове организации да докажат и постигнат добро ниво на здраве и безопасност при работа.

Днес OHSAS 18001 е сред най-признатите в световен мащаб спецификации за Система за управление на здравето и безопасността при работа

Организации по целия свят признават необходимостта да се контролира и да се подобри нивото на здраве и безопасност, за тази цел са били създадениразлични системи н...

Прочети повече

Лични предпазни средства (ЛПС)

casque_Eiffage_Construction_MetalliqueДефиниция на лични предпазни средства

„Лично предпазно средство е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасностти, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Като ЛПС се определят също съвкупност от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, с цел да се предпазят едно лице от една или няколко опасностти, които могат да се пявят едновременно...

Прочети повече

Медицински прегледи на работници и служители

Медицински прегледи

Медицинските прегледи са предварителни и периодични и са задължителни според действащото законодателство.

Предварителните медицински прегледи се правят преди постъпване на работа. Целта на предварителните медицински прегледи е да се установи годността на лицата да изпълняват определена длъжност

Предварителен медицински преглед

На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

  1. лицата, които постъпват на работ...
Прочети повече

Физиологичен режим на труд и почивка: задължения на работодателя

1. Фази на работния процес:

В работният процес се различават три последователни фази:

процес на вработване: време на работа до достигане на нормална работоспособност

устойчива работоспособност

намалена работоспособност (умора)

След преустановяване на работния процес настъпва състояние на покой

Физиологичния режим на труд и почивка има за цел да постигне оптимален баланс между състояние на покой и работна дейност като се цели да се минимизира умората и износването на организма и да се увеличи работоспособността...

Прочети повече

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по  правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ( ДВ бр. 102/22.12.2009 г.)

Определяне на видовете инструктаж и лицата, които ще провеждат инструктажа

Една от основните предпоставки за безопасност и здраве при работа е подготовката на персонала. Тя включва обучението и инструктажа за работа при здравословни...

Прочети повече

Наредба №4 за обучението на представителите в КУТ и ГУТ

Основен принцип на политиката на фирмата за БЗР е сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, ръководния персонал и работниците или техните представители .

КУТ към фирмата се създава на основата на чл. 27 от ЗЗБУТ;

Организация на КУТ:

  1. Съставът на КУТ във фирмата е максимум 10 души, от които:
  • Председател на КУТ е работодателят или негов представител;
  • Заместник-председател е представител на работниците и служителите;...
Прочети повече