Примерен въпросник за самоконтрол по здраве и безопасност

Cikylodit

Предоставяме Ви примерен въпросник по здраве и безопасност изготвен на базата на предоставени въпросници от Главна инспекци по труда  (ГИТ).

С помощта на този въпросник можете да направите първичен одит на състоянието на вашата организация по здраве и безопасност.

Този въпросник не отчита спецификата на вашата дейност и има за цел да се направи общ преглед на състояниете на системата по здраве и безопасност във вашето предприятие.

 

Ние консултираме и подпомагаме работодателите.

За професионален преглед на наличната фирмена документация свържете се с нас.

I. Организация и управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

__________________________________________________________

1. Съставени ли са досиета по чл.10 от Наредба №7? Имат ли технически досиета всички машини?

 

2. Извършена ли е оценка на риска?

 

3. Създадена ли е организация на дейността за предотвратяване и ликвидиране на аварии (план и действия)

 

4. Осигурено ли е обслужване от служба по трудова медицина?

 

5. Има ли орган по безопасност и здраве? Има ли назначено лице  представляващо работодателя пред контролните органи на Инспекция по труда, съгласно чл. 403а, ал. 2 от КТ.

 

6. Изградени ли са групи или комитети по условия на труд (дейност и обучение)?

 

7. Определени ли са със заповед длъжностните лица, които да отговарят за техническата експлоатация и обслужване на използваните машини?

 

8. Осигурено ли е цялостното прилагане на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ. бр. 102/2009)? Инструктират ли се сезонните (временните) работници? Инструктират ли се работниците за опасности от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа?

 

9. Има ли разработени и утвърдени вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и писмени инструкции за използване на работното оборудване? Същите обявени ли са по подходящ начин на работните места? Има ли изготвен правилник за вътрешния трудов ред.

 

10. Има ли списъци на използваните опасни вещества в т.ч. и техните характеристики, както и разработени инструкции и указания за безопасна работа с тях?

 

 

II. Безопасност на труда

____________________________________________________________________________________________

11. Спазвани ли са нормативните изисквания, при въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията за осигуряване на безопасната им работа и отразено ли е това в документ, съхраняващ се в техните досиета?

 

12. В личните досиета на служителите, за които се изисква правоспсобност има ли всички необходими документи доказващи съответната правоспособност?

 

13. Дали съпроводителната документация на работното оборудване е на български език за всяка една машина или съоръжение?

 

14. Техническото състояние на използваното оборудване  отговаря ли на изискванията за осигуряване на безопасна експлоатация?

 

15. Осигурено ли е зануляване или заземяване на ел. консуматорите, таблата, електродвигателите, електрообзавеждането и др., които при нормално ел. захранване не са под напрежение, но вследствие на повреда или пробив на тяхната изолация, биха могли да се окажат под напрежение? Обслужването на тези машини и ел. инсталации извършва ли се от правоспособни ел. техници? Има ли осигурено измерване от акредитирана лаборатория?

 

 

III. Хигиена на труда

_____________________________________________________________________________________________

16. Предприети ли са необходимите организационни мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести?

 

17. Регламентираните физиологични режими на труд и почивка по време на работа дали са разработени и въведени от работодателя?

 

18. Физиологичните режими на труд и почивка включени ли са в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и доведени ли са до знанието на работещите?

 

19. Преминали ли са задължителен предварителен медицински преглед всички лица отговарящи на условията по чл.2 (1), (2) и (3) от Наредба № 3?

 

20. Задължителните периодични медицински прегледи организирани ли са съгласно нормативната уредба?

 

21. Работодателят осигурил ли е на работещите необходимите лични предпазни средства? Личните предпазни средства отговарят ли на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето?

 

22. Работодателят информирал ли е предварително работещите за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства и провел ли е обучение включващо демонстриране на използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на ЛПС?

 

23. Личните предпазни средства използват ли се само по предназначение и в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя?

 

24. Осигурено ли е на работниците работно облекло?

 

25. Има ли списъци на работниците по длъжности и професии, които имат право на безплатно работно облекло?

 

26. Осигурени ли са от административното ръководство необходимите гардероби, шкафове или подходящи помещения за съхраняване на личното и работното облекло на работниците. Изпирането и възстановяването на работното облекло извършва ли се от предприятието и за негова сметка?

 

27. Има ли наличие на санитарно-битови помещения, осигуряващи места за лична хигиена на работещите?

 

28. Местата и зоните, свързани с експлоатацията и обслужването на работното оборудване осветени ли са съгласно изискванията? Има ли осигурено измерване от акредитирана лаборатория?

 

29. На местата, където работните условия изискват, осигурени ли са лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, означени с необходимите за целта знаци?

 

30. На работещите, подложени на вибрации, осигурени ли са виброизолиращи ЛПС и условия за медицинска профилактика?

 

31. При наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности приложени ли са технически решения за неговото ограничаване?
Ние консултираме и подпомагаме работодателите, за професионален преглед на наличната документаци свържете се с нас.

Направете коментар