Основни принципи на европейското законодателство за осигуряване на здраве и безопасност при работа

 1.1.      Принципа на превантивността /превенция, изпреварване, предотвратяване/ –да се предприемат мерки за защита от трудови злополуки и професионални заболявания още преди да са причинили увреждания на работещите или на предприятието.

1.2.      Йерархия на мерките за безопасност при работа.

Най-високо ниво се постига, когато е възможно да се прилагат такива мерки или методи, че да се избегнат или отстранят всички опасности, пораждащи рискове.

На второ ниво са мерките за обезопасяване на работното оборудване, технологията и устройството на работното място.

На трето ниво по ефективност на защита на работниците е използването на ЛПС, защитно облекло и обувки; организационните мерки / стриктно спазване на процедурите за изпълнение на работата/; знаци и сигнали за безопасност. Изпълнението на мерките за безопасност става от долу на горе.

1.3.Водеща отговорност на работодателя – Да предотвратява проявлението на професионалните рискове. Да направи ОР и да планира мерки за намаляването на риска.

1.4.      Информиране, консултиране и съгласуване на действията по осигуряване на БЗР с работещите или техни представители – практиката показва, че само усилията на работодателя не са достатъчни. Мерките, които той е задължен да предприеме, имат решаващо значение, но без осъзнатото и убедено участие на работещите резултатите са обречени.

1.5.      Осигуряване на трудово-медицинско обслужване – наблюдение и анализ на здравното състояние на работниците, обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

1.6.      Ефективна система за контрол – превантивен контрол – системен контрол на текущото състояние на безопасността и здравето на работните места, в трудовия процес, техниката, съоръженията, сградите, складовете и др.

Направете коментар