Организация на дейността за осигуряване на Здраве и безопасност

Закон за ЗБУТ

Задължения и организация за осигуряване на ЗБУТ

Основен принцип на ЗЗБУТ е, че  задълженията за създаване на ЗБУТ са разпределени между държавата, работодателите и работещите.

2.1.  Задължения на държавата (чл. 35-43 на ЗЗБУТ),

►       Определяне на държавната политикачрез издаване на нормативни актове, приемане на национални програми и др.

►       Осъществяване на държавната политика  – чрез издаване на ведомствени нормативни документи, отпускане на финансови средства, осъществяване на проекти, внос на апаратура, контрол върху условията на труд и т.н.

2.2. Задължения и отговорности на работодателя

Отговорностите и задълженията на работодателя по осигуряване на БЗР са регламентирани в гл. 3 на ЗЗБУТ Работодателят носи най-високата отговорност по цялата верига от изисквания за осигуряване на здраве и безопасност:

  1. Да предприема необходимите мерки за безопасността и опазване здравето на работниците, предоставяне на информация и обучение, както и осигуряване на необходимата организация и средства.
  2. При откриване на предприятие, както и при промяна на дейността и технологиите му, декларира в 30-дневен срок от началната дата на настъпване на събитието в съответната дирекция “Областна инспекция по труда” местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускане на аварии, професионални увреждания  и злополуки (чл. 15 ЗЗБУТ).
  3. Да оценява рисковете за безопасността и здравето на работниците на работните места, при избора на работно оборудване, технологии и използване на химични вещества или препарати. Методите на работа и производство, както и профилактичните мерки, прилагани от работодателя трябва:
  4. Да осигурява здравно наблюдение на работниците в съответствие с рисковете за здравето и безопасността им.
  5. Да предприема мерки за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана (ППО) и евакуация на работещите в съответствие с естеството на дейностите и размера на предприятието, като урежда всички необходими контакти с външни служби.
  6. Да осигурява адекватно обучение по безопасна работа на всеки работник при постъпването му на работа, при преместване на друго работно място или промяна на професията му, при въвеждане на ново оборудване или промени в оборудването и/или технологията, в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия.
  7. Задължително да установява, разследва и регистрира всяка станала трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания по ред и начин, определени с отделен закон.
  8. За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск, да назначава или определя едно или повече длъжностни лица
  9. Да осигурява обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина (СТМ), създадена самостоятелно, в съдружие или от други юридически лица (чл.25 ЗЗБУТ).
  10. Да се консултира с работещите или с техните представители и организации КУТ/ГУТ,

2.3. Задължения на работещите за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Това са най-вече правото им да работят в безопасни условия на труд, да бъдат информирани за опасностите и правото им на отказ да извършват дадена работа в случай на непосредствена опасност.

Задълженията на работниците и служителите се определят от чл. 33 и 34 на ЗЗБУТ. Основно задължение на всеки работник е да не бъде пасивен участник в осигуряването на БЗР, а да се грижи както за собственото си здраве  и безопасност, така и за безопасността и здравето на други лица, пряко засегнати от неговата дейност. Той трябва да извършва дадена работа само съобразно своята квалификация и дадените му от работодателя инструкции за осигуряване на неговата защита от опасните и вредни производствени фактори.

Редица проблеми в трудовия процес е възможно да бъдат оценени само при прякото и интензивно участие на работниците – например стресът. Съществува разлика между работата, така както е описана в работната инструкция и така както е в действителност. Сътрудничеството с работниците в тези случаи е незаменимо.

Направете коментар