Наредба №4 за обучението на представителите в КУТ и ГУТ

Основен принцип на политиката на фирмата за БЗР е сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, ръководния персонал и работниците или техните представители .

КУТ към фирмата се създава на основата на чл. 27 от ЗЗБУТ;

Организация на КУТ:

 1. Съставът на КУТ във фирмата е максимум 10 души, от които:
 • Председател на КУТ е работодателят или негов представител;
 • Заместник-председател е представител на работниците и служителите;
 • Секретар на КУТ е желателно да бъде ръководителят на  звеното по БЗР, като представител на работодателя;
 • Членовете от страна на работодателя се определят с негова заповед и могат да бъдат ръководители и други специалисти, носещи отговорност в областта на БЗР;
 1. 2.      Представителите на работещите в КУТ се избират съгласно  чл.6 от КТ с мандат  4 г.
 2. КУТ организира дейността си съобразно  следните основни правила:
 • Събира се на заседание най-малко един път на тримесечие (чл.29, т.1 от ЗЗБУТ)
 • КУТ може да бъде свикан по всяко време по инициатива на председателя, неговия заместник или от член на комитета, след съгласуване с председателя.
 • КУТ към фирмата работи на основата на годишен план, който се актуализира.
 • Дневният ред за работа на комитета се подготвя от секретаря и се утвърждава от председателя или неговия заместник.
 • За всяко заседание на КУТ се води протокол от секретаря, който съдържа: резюме на разискванията; решения и становища на комитета; приложени писмени становища и материали по обсъжданите въпроси; протоколите се подписват от всички участници, като подписите с “особено мнение” се обясняват със забележка към протокола; протоколите се съхраняват при секретаря на КУТ, а един екземпляр се предава в деловодството на фирмата;
 • Решенията на КУТ се привеждат в изпълнение само със заповед на работодателя.

Функции и задачи на КУТ:

 1. Обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места и предлага решения за опазване на здравето на работниците и служителите;
 2. Обсъжда докладите на специализираните служби по трудова медицина (СТМ);
 3. Обсъжда всяко тримесечие състоянието на дейността и дава предложения за нейното подобряване по отношение на: условията на труд; трудовия травматизъм ; оценките за рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания; защитата от пожар и аварии; здравното състояние на персонала;
 4. Изисква от работодателя да предприема необходимите мерки и прави предложение за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето;
 5. Извършва проверки по спазване изискванията на ЗБУТ и участва в проверките, извършвани от контролните органи. Обръща се към контролните органи, ако прецени, че взетите мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите;
 6. Предлага, обсъжда и взема решения за стимулиране и санкциониране на персонала за работата му по БЗР:
 7. Обсъжда програми за обучение,  квалификация и информация на персонала по въпросите  на безопасността и здравето при работа.

Права на членовете на КУТ :

 1. Членовете на КУТ се ползват от правата по чл. 30 от ЗЗБУТ, а именно:
 • Да бъдат задължително обучавани по програма, ред и изисквания, определени от Наредба № 4 (ДВ, бр. 133/1998г. на МТСП и МЗ, изм. и доп. бр. 85/2000 г.);
 • На достъп до наличната информация относно: условията на труд; трудовия травматизъм, здравния статус на персонала и обобщените (неперсонални) данни за професионалните заболявания; пожарната и аварийна безопасност; резултатите от проверки на контролните органи;
 • Да правят предложения за мерки за отстраняване или намаляване на професионалните рискове;
 • Да участват в проверките, извършвани от контролните органи;
 • Представителите на персонала – членове на КУТ, не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за дейността им по осигуряване на БЗР.

Отговорности на членовете на КУТ към фирмата:

 • Членовете на КУТ са длъжни предварително да се запознаят с материалите по въпросите, които ще се обсъждат и да подготвят своето становище в съответствие с действащата нормативна уредба;
 • Председателят на КУТ обобщава различните мнения и носи отговорност за правилността на взетите решения;
 • Работодателят не носи пряка административна или наказателна отговорност в случай на неизпълнение на решение на КУТ във фирмата.
 • Право да говори или да коментира от името на КУТ има председателят на комитета или неговият заместник;
 • Решение на комитета, записано в утвърден протокол от негово заседание, може да бъде променено само с ново решение.

Групи по условията на труд (ГУТ) – по смисъла на ЗЗБУТ, когато няма изграден КУТ, функциите на КУТ се изпълняват от ГУТ. Организират се в предприятия с числен състав под 50 човека. Съставът им е председател – работодателят и един работник.

Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на БЗР 

 

Организация на обучението.

Обучението на представителите е първоначално и ежегодно.Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите.

Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок от избирането им.

-Първоначалното обучение на представителите се провежда по учебни
програми с общ хорариум не по малък от 30 учебни часа.

На завършилите обучението се издава удостоверение по образец, което се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите

-Ежегодното обучение на представителите е с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Ежегодното обучение на представителите се оформя с протокол, в който севписват участващите представители, лекторите и темите, по които е проведено обучението.

 

Съдържание на обучението

Учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат
следните теми:
1. държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;
2. фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд в предприятието;
3. права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
4. вреднифактори за здравето и безопасносттана работещите – видове, въздействие
върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на
здравето;
5. методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд,
източници на информация;
6. трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда
заболявания, здравни, социални и икономически последици;
7. социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип;
основни задачи на комитетите и групите по условия на труд;
8. изисквания заподбор, обучение, квалификация, инструктажи информираност на
работещите в областта на безопасността и здравето при работа;
9. специална закрила на някои категории работници;
10. организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

 

Направете коментар