Медицински прегледи

Медико-диагностичната дейност се разделя на две взаимно свързани части:

Обща задължителна част, която е изискване на Наредба №3 за задължителните периодични профилактични прегледи /Приложение№5/.

Втора част обхващаща прицелни, целесъобразни прегледи на базата на диагностичните резултати от проведените първични прегледи.

Съгласно изискванията на Наредба №3 службите по  трудова медицина организират медицински прегледи.

По ваше желание ние може да организираме медицински прегледи в желано от Вас лечебно заведение или да Ви препоръчаме.

Организиране на периодични медицински прегледи и изследвания

 

Организацията на периодични медицински прегледи са от значение за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес

 

Службата по трудова медицина предлага на работодателя въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд:

 

-списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания

 

-вида на медицините специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания

 

-честота на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания

 

Предоставяне на информация на информация на медицинските специалисти извършващи периодичните медицини прегледи

 

Информацията обхваща идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.

 

Уведомяване на избрания общопрактикуващия лекар

 

Уведомяването  е нужно при заболявания или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечения, като се посочват данни за обстоятелствата при, които те са установени. Чрез уведомлението се осигурява  информация и за условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работника.

 

Изготвяне на заключение на пригодност

 

Службата по трудова медицина изготвя заключения за пригодност на работещия да изпълнява даден вид работа. За да бъде изготвен анализ се използва следната информация:

 

  1. Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания
  2. информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя
  3. информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или работещия
  4. информация за трудовите злополуки по данни на работодателя и/или работещия

 

Изготвяне на годишни обобщен анализ на работещите

 

Обобщените анализи се предоставят на работодателя и на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.

 

Водене на здравни досиета

 

Направете коментар