Медицински прегледи на работници и служители

Медицински прегледи

Медицинските прегледи са предварителни и периодични и са задължителни според действащото законодателство.

Предварителните медицински прегледи се правят преди постъпване на работа. Целта на предварителните медицински прегледи е да се установи годността на лицата да изпълняват определена длъжност

 

Предварителен медицински преглед

На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

  1. лицата, които постъпват на работа за първи път (Наредба 3)
  2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания (Наредба 3)
  3. лица, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца (Наредба 3).
  4. лица постъпващи на работа при производства с вредности (чл. 2 ал. 2  Наредба 3)
  5. Непълнолетни работници и служители (чл. 302, ал. 1 КТ, чл. 303 ал.2 КТ)
  6. Работници и скужители, които полагат нощен труд (чл. 140 а ал. 2 )

 

Периодични медицински прегледи

На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност както следва:

  1. до 18 – годишна възраст – ежегодно
  2. от 18 до 40 годишна възраст – един път на 5 години
  3. над 40 годишна възраст  – един път на 3 години

Работещите в среди с вредности представляват частен случай и следва да се направи конкретна справка в Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

(НЗППМП)

Периодичните профилактични прегледи са за сметка на работодателя и се провеждат в работно време.

 

Нормативна уредба:

Кодекс на труда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

(НЗППМП)

Наредба №4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Наредба №3 за условията и реда на осъществяване на дейността на службите по трудова медицина

 

 

Направете коментар