Лични предпазни средства (ЛПС)

casque_Eiffage_Construction_MetalliqueДефиниция на лични предпазни средства

„Лично предпазно средство е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасностти, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Като ЛПС се определят също съвкупност от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, с цел да се предпазят едно лице от една или няколко опасностти, които могат да се пявят едновременно.“

Също така популярна е и следната дефиниция за лични предпазни средства, която има предимство да е по – кратка.

„Личните предпазни средства са различни приспособления и предмети, които работниците използват за индивидуална защита от отделните професионални вредности, присъстващи в дадена работна среда.

Личните предпазни средства са различните видове маски, полумаски, скафандри, лицеви щитове, очила, каски, качулки, покривала, антифони и специални работни облекла, защитни ръкавици, защитни колани нараменници, налакътници, подлакътници, обувки, боти, ботуши, предпазни мазила и кремове и т.н.

Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.

 

Задължения на работодателя

__________________________________________________________________________________

1. Работодателя е длъжен да осигури лични предпазни средства при работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин

Осигурените от работодателя Лични предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативни актове (За справка каталога на личните предпазни средства одобрени за използване в Република България)

Личните предпазни средства трябва да бъдат адекватни:

-да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;

-да отговарят на условията на съответното работно място;

-да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;

-да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности.

Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето, през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и ефективността на личното предпазно средство.

Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа.

Работодателят осигурява използването само на изправни и отговарящи на изискванията на тази наредба лични предпазни средства.

Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането, дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на личните предпазни средства се организират от и са за сметка на работодателя.

Работодателят осигурява резерв от лични предпазни средства, необходими за гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност.

 

2. Работодателят трябва да осигури информация и обучение на работниците относно ЛПС.

Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване. Работодателят обявява списъка по т.3 на ртаботниците.

Работодателят осигурява на работещите обучение и организира демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства.

 

3 . Работодателят съставя списък, който съдържа:

-работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;

-вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;

-конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;

-срока за износване на личните предпазни средства.

 

4. Работодателят съставя заповед за Местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно.

 

5. Подръжка

Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средстваРаботодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства.

За извършените проверки се съставя протокол.

 

Нормативна уредба:

Кодекс на труда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба №3 от 19.04.2001 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Наредба №7 на МТЦП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при изплзване на работното оборудване

Направете коментар