Задължителни документи, които трябва да бъдат налични във всеки обект на предприятието

in stapel von ordnern und papph?llen verschiedener farben.  die ordner sind gef?llt und ?berandergestapelt. ein bild f?r b?roleben und studium.Във всеки обект на всяка фирма трябва да бъдат налични определен набор от документи, които да могат да бъдат представени при проверка от инспекцията по труда.

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:

– екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред  (Чл. 403а, ал. 1 от КТ);

– документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа (Чл. 403а, ал. 1 от КТ);

– заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време (Чл. 403а, ал. 1 от КТ);

– Заповед за определени длъжностни лица в предприятието, които да го  представляват пред контролните органи на Инспекция по труда (Чл. 403а, ал. 2 от КТ.);

-Ревизионна книга  (Чл. 408, ал. 2 от КТ.);

– Документи по Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Направете коментар