Физиологичен режим на труд и почивка: задължения на работодателя

1. Фази на работния процес:

В работният процес се различават три последователни фази:

процес на вработване: време на работа до достигане на нормална работоспособност

устойчива работоспособност

намалена работоспособност (умора)

След преустановяване на работния процес настъпва състояние на покой

Физиологичния режим на труд и почивка има за цел да постигне оптимален баланс между състояние на покой и работна дейност като се цели да се минимизира умората и износването на организма и да се увеличи работоспособността...

Прочети повече

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по  правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ( ДВ бр. 102/22.12.2009 г.)

Определяне на видовете инструктаж и лицата, които ще провеждат инструктажа

Една от основните предпоставки за безопасност и здраве при работа е подготовката на персонала. Тя включва обучението и инструктажа за работа при здравословни...

Прочети повече

Наредба №4 за обучението на представителите в КУТ и ГУТ

Основен принцип на политиката на фирмата за БЗР е сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, ръководния персонал и работниците или техните представители .

КУТ към фирмата се създава на основата на чл. 27 от ЗЗБУТ;

Организация на КУТ:

  1. Съставът на КУТ във фирмата е максимум 10 души, от които:
  • Председател на КУТ е работодателят или негов представител;
  • Заместник-председател е представител на работниците и служителите;...
Прочети повече

Орган по безопасност и здраве чл. 24 от ЗЗБУТ

Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието

Функции и задачи на ДЛБЗ:

  • организира контрола, прегледите и одита по безопасност и здраве при работа
  • организира обучението и инструктажа по безопасност и здраве при работа...
Прочети повече

Организация на дейността за осигуряване на Здраве и безопасност

Закон за ЗБУТ

Задължения и организация за осигуряване на ЗБУТ

Основен принцип на ЗЗБУТ е, че  задълженията за създаване на ЗБУТ са разпределени между държавата, работодателите и работещите.

2.1.  Задължения на държавата (чл. 35-43 на ЗЗБУТ),

►       Определяне на държавната политикачрез издаване на нормативни актове, приемане на национални програми и др.

►       Осъществяване на държавната политика  – чрез издаване на ведомствени нормативни документи, отпускане ...

Прочети повече

Основни принципи на европейското законодателство за осигуряване на здраве и безопасност при работа

 1.1.      Принципа на превантивността /превенция, изпреварване, предотвратяване/ –да се предприемат мерки за защита от трудови злополуки и професионални заболявания още преди да са причинили увреждания на работещите или на предприятието.

1.2.      Йерархия на мерките за безопасност при работа.

Най-високо ниво се постига, когато е възможно да се прилагат такива мерки или методи, че да се избегнат или отстранят всички опасности, пораждащи рискове...

Прочети повече

Медицински прегледи

Медико-диагностичната дейност се разделя на две взаимно свързани части:

Обща задължителна част, която е изискване на Наредба №3 за задължителните периодични профилактични прегледи /Приложение№5/.

Втора част обхващаща прицелни, целесъобразни прегледи на базата на диагностичните резултати от проведените първични прегледи.

Съгласно изискванията на Наредба №3 службите по  трудова медицина организират медицински прегледи.

По ваше желание ни...

Прочети повече

Обучение по здраве и безопасност

Обучение по здраве и безопасност

Обучението по здраве и безопасност е необходимо да бъде адаптирано, от значение е както големината на фирмата така и нейната дейност.

Предлагат се два вида обучения:

 

Първоначално обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Курс за обучение на работодатели и длъжностни лица, които ръководят трудовия процес в предприятията

Прочети повече

Консултантска дейност по трудова медицина

Ние предлагаме на работодателите обслужване от служба по трудова медицина (СТМ), консултации по всички въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд, изготвяне на оценка на риска и подпомагане създаването на необходимата за всяко предприятие документация.

Можете да получите персонална оферта за обслужване, свържете се с нас на посочения телефон номер или  попълнете контактната форма.

Във всяко предприятие  работодателяте длъжен да разработи  и...

Прочети повече

Фирмена политика

Тук изброяваме основните постулати, на които се гради нашата фирмена политика

1. Бърза и своевременна консултантска помощ за нашите клиенти. Ние правим сложното достъпно за вас.

2. Ние предлагаме подходящи решения за подобряване условията на труд

3. Промоцията на здравето е най – важната цел за нас

4. Ние обичаме нашата работа и искаме да предадем ентусиазма си и на вас.

Прочети повече