Eлементи на системата OHSAS 18001

охсас
4.1 Основни изисквания
4.2 Политика по здраве и безопасност (OH&S Policy)
4.3 Термини и дефиниции
4.4 Внедряване и изпълнение
4.5 Проверка и коригиращи действия
4.6 Преглед на ръководството

Спецификацията OHSAS 18001 се прилага, за създаване на система по здраве и безопасност (OH&S management), чиято цел е да елиминира или минимизира риска за работниците и други заинтересовани страни, които са експозирани на рискове във връзка с тяхната дейност. Целта на OHSAS 18001 е да спомогне за:

-Внедряване, подръжка и постоянно подобрение на системата по здраве и безопасност

-Осъществяване на съответствието с декларината политика по здраве и безопасност

-Доказване на съответствието пред трети страни

-Възможност за сертификация на системата от сертифицираща организация

-Възможност за декларация за съответствие съгласно спецификацията OHSAS 18001. Тук в важно да се спомене, че декларацията за съответствие е документ предназначен за трети страни и който показва съответствието със спецификацията. Действително сертификацията от световно призната сертифицираща организация дава едно по – голямо доверие пред трети страни, че организацията действитело е въвела стандарта, а не просто е направила някаква гола декларация.

4.1 Основни изисквания
Организацията следва да въведе и поддържа състема по здраве и безопасност, която да съответства на изискванията на останалите точки от раздел 4.
4.1 Политика по здраше и безопасност (OH&S Policy)
Висшето ръководство на организацията следва да изготви политика по здраве и безопасност както и да се ангажира с цели по здраве и безопаснот и да покаже готовност за непрекъснато подобряване, комуникация и преглед на политиката.

4.2 Планиране

4.3.1 Планиране на анализ на опасностите, оценка на риска и контрол на риска. Организацията следва да има процедури за оценка на риска и контрол на риска както и да се използва изходната информация от тези процедури при поставянето на цели по здраве и безопасност. Стандарта съдържа лист от критерии, които трябва да бъдат адресирани в анализа на риска, оценката на риска и процедурите за контрол на риска

4.3.2 Законови и други изисквания.

Организацията тябва да поддържа актуални записи за законовите и други изисквания, които са приложими към нея и да осигури пълен достъп до тази информация. Законовите задължения трябва да бъдат комуникирани до работниците и всички заинтересувани страни.

4.3.3 Цели.

Организацията трява да състави и поддържа комуникирани цели по здраве и безопаност и тези цели трябва да отговарят на определени критерии.

4.3.4. Програма за управление на здравето и безопасността.

Тази програма или програми са  необходими за постигането на целите по здраве и безопасност. Тези програми трябва да бъдат документирани и да съдържат подробности относно отговорностите и и времевите рамки за изпълнение на задачите, както да бъдат преглеждани и ревизирани в случай на нужда.

4.4 Внедряване и изпълнение

4.4.1 Стрктура и отговорност.

Оранизациите трябва да документират отговорностите по здраве  и безопасност и как тези отговорности са структурирани. Член на висшето ръководство или негов упълномощен представител трябва да бъде отговорен за цялостната система по здраве и безопасност (OH&S management system).

Съществуват  изисквания за осигуряване на достатъчни ресурси за системата по здраве и безопасност също така и за всички отговорни лица за да се демонстрира тяхната ангажираност с постоянното подобрение и цялостното изпълнение на системата.

4.4.2 Обучение, готовност и компетенция.

Тази под клауза изисква компетентност на перрсонала, който изпълнява задачи които могат да повлияят на системата по здраве и безопасност. В този случай, когато се налага обучение трябва да се има в пред вид общата готовност и познания на тренираните лица и рисковете на които те ще бъдат изложени.

Тази подклауза цитира листа от обстоятелства по здраве и безопасност, с които служителите трябва да са запознати.

4.4.3 Консултации и комуникация.
Организацията трябва да има процедури за комуникация по здраве и безопасност както и за осигуряване на консултация с работницитие и служителите и тяхната ангажираност  в този процес. Тук стандарта дава различни критерии които трябва да бъдат изпълнение за да се осигури съпричастността и консултирането на служителите.

4.4.4 Документирание

Трябва да има писмено описание на системата, за управление и при необходимост указания за по – детайлна документация.

4.4.5 Докуметиране и контрол на документацията
Необходимо е да се осигури контрол на всички документи и данни необходими за ситемата по здраве и безопасност. Този контрол трябва да осигури определен брой критерии като адекватно намиране на необходимата документация, преглед и архивиране на документите и данните.

4.4.6 Контрол на операциите
Тази подклауза започва с изисване за идентификация на всички дейности, където контролни мерки трябва да бъдат предприети. Тези дейсности трябва да бъдат планирани, за да се осигури тяхното осъществяване съгласно специфични изисквания. Също така има листа от критерии които трябва да бъдат изпълнени в тези планове и тяхното внедряване.

4.4.7 Готовоност за действие при аварии и произшествия.
Организацията трябва да предвиди своята готовност за действие в такива ситуации, изготвените планове трябва да бъдат преглеждани и тествани там където е нужно.

4.5 Проверка и коригиращи действия

4.5.1 Преглед на постиженията и мониторинг. Тази подклауза започва с листа от изисквание за мониторинг и измерване на постиженията на ситемата по здраве и безопасност. Също така определя необходимите действия при употреба на технически средства.

4.5.2 Инциденти, несъответствия коригиращи и превентивни действия.
Организацията трябва да има процедури за разследване на инцидентите и несъответствията и трябва да осигурява, че подходящи коригиращи мерки и превентивни действия се предприемат. Предлаганите коригиращи и превентивни действия трябва да бъдат обект на оценка на риска преди тяхното приложение.

Всички промени, които възникват при тези действия трябва да бъдат документирани.

4.5.3 Записи и управление на записите.
Основната задача на записите е да може да се демонстрира и докажа изпълнението на спецификацията OHSAS 18001 и тази секция цитира всички критерии, на които трябва да отговаря процеса по управление на записите.

4.5.4 Одит
Организацията трябва да има периодичен одит по здраве и безопасност, който има за цел да провери дали системата съответства на планираните цели, дали е правилно внедрена, поддържана и дали е ефективна като цяло. За да се изпълнят тези критерии одитната програма  и процедури трябва да отговарят на определени критерии.

4.7 4.6 Преглед на ръководството
Висшето ръководстов е задължено на преглежда целесъобразността, адекватността и ефективността на системата по здраве и безопасност (OH&S Management system) на определени интервали от време. Тези прегледи трябва да бъдат документирани.

Направете коментар