Категории Блог постове

OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността

OHSAS18001OHSAS 18001 е британски спецификация за Система за управление на здравето и безопасността при работа. Целта е да се помогне на различни видове организации да докажат и постигнат добро ниво на здраве и безопасност при работа.

Днес OHSAS 18001 е сред най-признатите в световен мащаб спецификации за Система за управление на здравето и безопасността при работа

Организации по целия свят признават необходимостта да се контролира и да се подобри нивото на здраве и безопасност, за тази цел са били създадениразлични системи н...

Прочети повече

Лични предпазни средства (ЛПС)

casque_Eiffage_Construction_MetalliqueДефиниция на лични предпазни средства

„Лично предпазно средство е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасностти, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Като ЛПС се определят също съвкупност от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, с цел да се предпазят едно лице от една или няколко опасностти, които могат да се пявят едновременно...

Прочети повече

Медицински прегледи на работници и служители

Медицински прегледи

Медицинските прегледи са предварителни и периодични и са задължителни според действащото законодателство.

Предварителните медицински прегледи се правят преди постъпване на работа. Целта на предварителните медицински прегледи е да се установи годността на лицата да изпълняват определена длъжност

Предварителен медицински преглед

На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

  1. лицата, които постъпват на работ...
Прочети повече

Физиологичен режим на труд и почивка: задължения на работодателя

1. Фази на работния процес:

В работният процес се различават три последователни фази:

процес на вработване: време на работа до достигане на нормална работоспособност

устойчива работоспособност

намалена работоспособност (умора)

След преустановяване на работния процес настъпва състояние на покой

Физиологичния режим на труд и почивка има за цел да постигне оптимален баланс между състояние на покой и работна дейност като се цели да се минимизира умората и износването на организма и да се увеличи работоспособността...

Прочети повече

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба №РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по  правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ( ДВ бр. 102/22.12.2009 г.)

Определяне на видовете инструктаж и лицата, които ще провеждат инструктажа

Една от основните предпоставки за безопасност и здраве при работа е подготовката на персонала. Тя включва обучението и инструктажа за работа при здравословни...

Прочети повече

Наредба №4 за обучението на представителите в КУТ и ГУТ

Основен принцип на политиката на фирмата за БЗР е сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, ръководния персонал и работниците или техните представители .

КУТ към фирмата се създава на основата на чл. 27 от ЗЗБУТ;

Организация на КУТ:

  1. Съставът на КУТ във фирмата е максимум 10 души, от които:
  • Председател на КУТ е работодателят или негов представител;
  • Заместник-председател е представител на работниците и служителите;...
Прочети повече

Орган по безопасност и здраве чл. 24 от ЗЗБУТ

Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието

Функции и задачи на ДЛБЗ:

  • организира контрола, прегледите и одита по безопасност и здраве при работа
  • организира обучението и инструктажа по безопасност и здраве при работа...
Прочети повече

Организация на дейността за осигуряване на Здраве и безопасност

Закон за ЗБУТ

Задължения и организация за осигуряване на ЗБУТ

Основен принцип на ЗЗБУТ е, че  задълженията за създаване на ЗБУТ са разпределени между държавата, работодателите и работещите.

2.1.  Задължения на държавата (чл. 35-43 на ЗЗБУТ),

►       Определяне на държавната политикачрез издаване на нормативни актове, приемане на национални програми и др.

►       Осъществяване на държавната политика  – чрез издаване на ведомствени нормативни документи, отпускане ...

Прочети повече

Основни принципи на европейското законодателство за осигуряване на здраве и безопасност при работа

 1.1.      Принципа на превантивността /превенция, изпреварване, предотвратяване/ –да се предприемат мерки за защита от трудови злополуки и професионални заболявания още преди да са причинили увреждания на работещите или на предприятието.

1.2.      Йерархия на мерките за безопасност при работа.

Най-високо ниво се постига, когато е възможно да се прилагат такива мерки или методи, че да се избегнат или отстранят всички опасности, пораждащи рискове...

Прочети повече