Blog Archives

Какво е периодично гладуване (Intermittent Fasting) и подходящо ли е то за Вас?

Един от най-популярните хранителни режими напоследък е т. нар. периодично гладуване или Intermittent Fasting (IF).

Какво представлява периодичното гладуване?

Периодичното гладуване не е диета, тъй като не се ограничава приемането на определени храни, а само ограничава времето през, което да се храним. Най-просто казано, имаме времеви прозорец от 8 ч. през който можем да се храним нормално и 16 часа през които не приемаме калории – схема 8/16 (но можем да пием чай и кафе без захар или подсладител и разбира се вода). Съществуват най-различни вариации на периодичното гладуване като най-известна си остава схемата 8/16...

Прочети повече

Труд и почивка в условия на работа от разстояние (хоум офис)

Според Кодекса на труда (КТ), работното време и почивките на работещите от разстояние се определя в трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ и правилника за вътрешния трудов ред във фирмата.

Изрично е упоменато в чл. 107л. от КТ, че работното време на служителите, които работят от разстояние, съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя като стандартите за натовареност на служителите трябва да са еднакви...

Прочети повече

Прилагане на КТ и ЗЗБУТ при работа от разстояние (хоум офис)

Какво предвижда Кодекса на труда?

В Кодекса на труда (KT) е предвиден раздел, който предвижда специфични правила по отношение на трудовите правоотношения при работата от разстояние от 2011 г. (доброволен характер на работата от разстояние, осигуряване на оборудване от работодателя и т.н.).

Какво предвижда КТ по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд?

В КТ не се предвиждат специални правила във връзка с прилагането на Закона за здравословни...

Прочети повече

2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

 

Фирмената политика и организацията на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е свързана концептуално със системите за управление като управленчески метод.

Фирмената политика има за цел да определи общите насоки и цели на предприятието относно здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика е формален документ на ръководството на предприятието.

 

Прочети повече

Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб

bdsda1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

Законодателството по здравословни условия на труд може да бъде разглеждано като предимно техническа материя, която могат да схванат напълно само специалистите. За членовете на ГУТ (Групи по условия на труд)  и КУТ (Комитети по условия на труд) е важно да могат да се ориентират на базово ниво  в законовата база. За  всичко, което не им е ясно е важно да търсят помоща на службата по трудова медицина както  и на юрисконсулта на  предприятието...

Прочети повече

Теми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

edТеми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

В чл. 10 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са посочени учебните програми за първоначално обучение.

Тези програми трябва да съдържат задължително съдържат следните теми:

1...

Прочети повече

Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

liftingjpeg1. Дефиниция

„Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
„Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

2. Задължения на работодателя

Задълженията на работодателя както и...

Прочети повече

Задължителни документи, които трябва да бъдат налични във всеки обект на предприятието

in stapel von ordnern und papph?llen verschiedener farben.  die ordner sind gef?llt und ?berandergestapelt. ein bild f?r b?roleben und studium.Във всеки обект на всяка фирма трябва да бъдат налични определен набор от документи, които да могат да бъдат представени при проверка от инспекцията по труда.

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:

– екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред  (Чл. 403а, ал. 1 от КТ);

– документи, свързани с разпредел...

Прочети повече

Примерен въпросник за самоконтрол по здраве и безопасност

Cikylodit

Предоставяме Ви примерен въпросник по здраве и безопасност изготвен на базата на предоставени въпросници от Главна инспекци по труда  (ГИТ).

С помощта на този въпросник можете да направите първичен одит на състоянието на вашата организация по здраве и безопасност.

Този въпросник не отчита спецификата на вашата дейност и има за цел да се направи общ преглед на състояниете на системата по здраве и безопасност във вашето предприятие.

Прочети повече

Eлементи на системата OHSAS 18001

охсас
4.1 Основни изисквания
4.2 Политика по здраве и безопасност (OH&S Policy)
4.3 Термини и дефиниции
4.4 Внедряване и изпълнение
4.5 Проверка и коригиращи действия
4.6 Преглед на ръководството

Спецификацията OHSAS 18001 се прилага, за създаване на система по здраве и безопасност (OH&S management), чиято цел е да елиминира или минимизира риска за работниците и други заинтересовани страни, които са експозирани на рискове във връзка с тяхната дейност...

Прочети повече