Физиологичен режим на труд и почивка: задължения на работодателя

1. Фази на работния процес:

 

В работният процес се различават три последователни фази:

процес на вработване: време на работа до достигане на нормална работоспособност

устойчива работоспособност

намалена работоспособност (умора)

 

След преустановяване на работния процес настъпва състояние на покой

 

Физиологичния режим на труд и почивка има за цел да постигне оптимален баланс между състояние на покой и работна дейност като се цели да се минимизира умората и износването на организма и да се увеличи работоспособността.

 

Въпреки, че физиологичния режим на труд и почивка (ФРТП) представлява научно обоснована система за осигуряване на висока и трайна работоспособност на работещите, която от своя страна има отношение към качеството на производството и извършваната услуга, ФРТП е едно правно задължение на работодателя.

 

2. Видове почивки

 

Почивките са три вида: активни, полупасивни и пасивни. Вида почивки се определя от преобладаващия вид натоварване на работещите и от факторите на работната среда и трудовия процес.

 

Активни почивки – включват двигателна дейност, спортни и физически упражнения;

Активни почивки се прилагат при работа с намалена двигателна активност, леко и умерено физическо натоварване и/или нервно-психично напрежение, монотонна и еднообразна работа, принудителна работна поза.

 

Полупасивни – включват разходки, спортни игри, леки физически упражнения;

Полупасивни почивки се прилагат при работа с умерен темп, средно по степен физическо натоварване и/или нервно-психично напрежение, седяща работна поза, повишено зрително натоварване.

 

Пасивни – провеждат се в седяща или друга свободна поза и включват четене, музика, психично разтоварване.

Пасивна почивка се прилага при заети с тежък и много тежък физически труд, голямо нервно-психично напрежение, висок темп на работа, принудителна работна поза, постоянни преходи на значителни разстояния, стояща работна поза.

 

3. Нормативна уредба:

 

Наредба №15 на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика (обн. ДВ, бр. 54 от 15.06.1999г.) Наредбата определя условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

4. Нормативни изисквания за работодателя:

 

Основното е, че Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя, като той носи отговорност и има задъжения по Наредба №15

 

4.1 Информиране на работници и служители

 

Информация на работници и служители за възможните неблагоприятни последици за здравето и работоспособността от нерационални режими на труд и почивка и обсъждане с комитетите и групите по условия на труд възможностите за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка.

 

В тази връзка е редно да се отблежи, че това не следва да бъде формално, защото Работниците и служителите са длъжни да съдействат при разработването, въвеждането и оценката на режимите на труд и почивка.

 

4. 2 Възлагане на дейността по разработване на физиологичния режим на труд и почивка

 

Според наредбата Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд. Изработването на подходящ ФРТП е сложна дейност и е извършвана от специалисти, като се взимат предвид много фактори: оценката на работните места за определяне на вида, тежестта и напрежението на трудовата дейност, факторите на работната среда и организацията на трудовия процес както и оценка на риска от въздействие на неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес върху здравето и работоспособността на работещите.

 

4.3 Въвеждане на изготвените режими на труд и почивка.

 

-Документиране и оповестяване

 

Физиологичните режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се довеждат до знанието на работещите.Работодателят осигурява информация на работещите за най-подходящия вид регламентирани почивки във връзка с изпълняваната от тях работа. Работещите съобразно личните си предпочитания могат сами да избират начина на тяхното прекарване.

 

Организацията на работата включва ФРТП и времето за почивки

 

Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат в организацията на работата и нормирането на труда. Времето за почивките, кето е част от фртп се включва в рамките на работния ден (работната смяна).

 

Осигуряване на конкретни условия за почивка

Регламентираните почивки по време на работа се провеждат извън работното място в специално обзаведени помещения или площадки (зони за почивка или рекреационни възли). Работодателят осигурява подходящи места за почивка в зависимост от условията на труд, вида на регламентираните почивки, възрастовия състав на работещите, състоянието на санитарно-хигиенните условия в производствените помещения.

 

Оценка на ефективността на въведения режим на труд и почивка

Оценка на ефективността от въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва една година след въвеждането му. Оценката се прави от службата по трудова медицина или от специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, на основата на физиологични и здравни критерии.

 

Направете коментар