Прилагане на КТ и ЗЗБУТ при работа от разстояние (хоум офис)

Какво предвижда Кодекса на труда?

В Кодекса на труда (KT) е предвиден раздел, който предвижда специфични правила по отношение на трудовите правоотношения при работата от разстояние от 2011 г. (доброволен характер на работата от разстояние, осигуряване на оборудване от работодателя и т.н.).

Какво предвижда КТ по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд?

В КТ не се предвиждат специални правила във връзка с прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и нормативните актове по прилагането му.

Според Кодекса на труда, работодателят е длъжен да гарантира работно място от хоум офис, което отговаря на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, отговарящи на изискванията по ЗЗБУТ. Което означава, че условията на труд при дистанционната работа не трябва да се различават от условията на труд в офиса на работодателя.

Чл. 107к от КТ гласи:

« Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. »

Какво предвижда ЗЗБУТ?

От средата на  месец март 2020 г., когато беше наложена карантина в цялата страна във връзка със противоепидемичните мерки, работодателите и работниците трябваше да адаптират работния процес. Тъй като офисите на фирмите бяха затворени, работата от разстояние или т.н. хоум офис се наложи в сферата на услугите, когато това беше възможно.

Работодателят трябва да осигури подходящи условия на труд на работещите с цел превенция на професионалните рискове.

В тави връзка, всеки работодател сключва договор със служба по трудове медицина (СТМ), която изготвя оценка на риска (1) на работното място и (2) на всяка една длъжност във фирмата. За изготвянето на оценката на риска, службата по трудова медицина оценя рисковите фактори на работната среда (шум, прах, вибрации, осветеностq микроклимат и др.). Тази оценка и евентуалните препоръки за превенция на риска се изготвят спрямо офиса или различните обекти (производства, строителни обекти и т.н.) на фирмата.

От практична гледна точка, работодателят, и съответно СТМ, няма как да осигури същите условия на труд във всяко едно помещение, апартамент или къща, от където неговите служители работят.

Прилагането на КТ и ЗЗБУТ в условия на хоум офис е доста проблематичен и може би е необходимо да се измени ЗЗБУТ.

СТМ Озирис препоръчва на всеки работодател да изработи програма или вътрешни правила като се вземат в предвид условията на труд и почивка при работа от разстояние и осигуряването при възможност на подходящ кът за работно място.

Направете коментар