Орган по безопасност и здраве чл. 24 от ЗЗБУТ

Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието

Функции и задачи на ДЛБЗ:

 • организира контрола, прегледите и одита по безопасност и здраве при работа
 • организира обучението и инструктажа по безопасност и здраве при работа
 • участва в работата на КУТ,
 • организира аварийната и противопожарната защита и осъществява контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, противопожарна безопасност и за изпълнение на задълженията по тях от работниците и служителите
 • предлага и прилага мерки за санкциониране при нарушаване нормите  и изискванията за БЗР и неизпълнение на определените задължения,
 • периодично през годината и за всяка изтекла година изготвя анализ за дейността и състоянието на безопасните и  здравословни условия на труд, който се разглежда от КУТ

Специалистът по безопасност и здраве има право на:

 1. Свободен достъп до всички обекти и съоръжения във фирмата
 1. Да изисква от отговорните длъжностни лица да предоставят необходимите документи, сведения, писмена или устна информация, необходима за изпълнението на функциите и задачите му
 2. Да проверява наличието и валидността на документите по правоспособност на персонала, съгласно изискванията на нормативната уредба
 3. По преценка на работодателя да участва в различни мероприятия, курсове, симпозиуми съвещания и др., свързани с повишаване на квалификацията по безопасност и здраве при работа
 4. Длъжностното лице по безопасност и здраве не може да бъде поставян в неблагоприятно положение в следствие на добросъвестното изпълнение на задълженията си

Направете коментар