Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

liftingjpeg1. Дефиниция

„Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
„Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

2. Задължения на работодателя

Задълженията на работодателя както и приложимите физиологични норми се съдържат в НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

2. 1. Организационни мерки на работодателя

Работодателят предприема подходящи организационни мерки или осигурява използването на подходящи технически средства и оборудване за избягване на ръчната работа с тежести.
Във всички случаи, когато ръчната работа с тежести не може да бъде избегната, работодателят:
-предприема необходимите организационни мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести;
-осигурява и предоставя на работещите подходящи технически средства;
-организира работното място така, че ръчната работа с тежести да бъде с минимален риск за здравето и максимално безопасна;
-осигурява извършването на оценка (по възможност предварителна) на риска за здравето и безопасното изпълнение на съответната работа, съгласно посочените в приложението показатели;
-предприема необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска, като отчита показателите, посочени в приложението на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

2.2. Предоставяне на информация от работодателя на работещите с тежести

Работодателят осигурява на работещите, извършващи ръчна работа с тежести, и/или на техни представители информация за:
-всички предприети съгласно изискванията на тази наредба мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
-общите характеристики на товара съгласно приложението, а при възможност и точна информация за:
а) теглото на товара;
б) центъра на тежестта или за най-тежката страна, когато товарът е разположен ексцентрично в опаковката;
в) специфичните изисквания, произтичащи от естеството на товара.

2.3. Инструктаж за ръчна работа с тежести от работодателя

Работодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

В тази връзка Работодателят възлага ръчна работа с тежести на лицата, само след като бъдат запознати със специфичните характеристики на дейността и условията за работа и като отчита индивидуалните рискови фактори, посочени в приложението на визираната Наредба № 16.

2.4. Консултации с работещите относно ръчната работа с тежести

Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд .

2.5. Постоянен контрол на ръчната работа с тежести от работодателя

Контрола от работодателя е предварителен и текущ. При осъществяване на редовна ръчна работа с тежести работодателят осигурява:

-предварителна оценка на физическата годност на лицата за извършване на ръчна работа с тежести;
– периодична оценка на въздействието на ръчната работа с тежести върху работоспособността и здравето на работещите;
– медицински изследвания при оплаквания от работещите за появата на смущения на здравето, свързани с ръчната работа с тежести.

3. Нормативни ограничения и забрани при ръчна работа с тежести

Тук следва да се прави разлика между ограничение и забрана. Ограничение означава, че работа с тежести трябва да бъде ограничена в смислъл на намалена, докато абсолютната забраната означава, че никаква работа не може да бъде осъществена и такава не следва да бъде възлагана. Също така има и забрана за редовна работа с тежести в тези случаи има предвидени физиологични норми. Забраната за редовна работа с тежести се ситуира по средата между ограничението и абсолютната забрана.

3.1. Ограничения при ръчна работа с тежести:

Ограничава се извършването на редовна ръчна работа с тежести от жени.

3.2. Забрана за редовна ръчна работа с тежести:

-забранява се извършването на редовна ръчна работа с тежести, включително и с помощта на транспортни средства, от лица от 16- до 18-годишна възраст;
-забранява се извършването на редовна ръчна работа с тежести, включително с помощта на транспортни средства, от лица от 15- до 16-годишна възраст;
Тези забрани касаят лица от от 15- до 16-годишна възраст и лица от 16- до 18-годишна възраст в тези случаи трябва да се направи справка и с Наредба №4 за работите, които са забранени за деца от 15 – до 18 – годишна възраст.

3.3. Абсолютна Забрана за ръчна работа с тежести:

Ръчна работа с тежести не се възлага на бременни жени и родилки до 6-ия месец след раждането. Тук имаме нормативна абсолютна забрана.

 4. Задължения за работника/служителя

Ръчната работа с тежести създава рискове, работниците са длъжни от своя страна да спазват направената организация от работодателя като спазват дадените иснтрукции. Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести е длъжен:

-изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на ръчна работа с тежести и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;
-използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;
-повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести.

5. Физиологични норми за ръчна работа с тежести

teglo2В наредбата се предвижда, че физиологичните норми са спечифични за отделните видове ръчна работа с тежести и следва да бъдат специфично разработени въз основа на характеристиките и особеностите на работата и съществуващия риск.

В случаите, че не бъде установен съществуващ риск в наредбата за ръчна работа с тежести се прилат нормативно посочените норми.

В този случай имаме няколко фактора: разтояние тегло и общо тегло допустимо за пренасяна на смяна. Също така в случай на необходимост необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица има отделна норма.

Съществуват и специфични норми за лица от 16- до 18-годишна възраст; и лица лица от 15- до 16-годишна възраст.

_____________________________________________________________________________________________

1. разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m разстояние);

2. теглото на товара не превишава:

а) при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m:

– 15 kg за жени и 50 kg за мъже – за единичен товар;

– 4 000 kg за жени и 10 000 kg за мъже – общо за смяна;

б) при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже):

– 30 kg – за единичен товар;

– 6 000 kg – общо за смяна;

3. в случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица общото тегло на товара:
а) е по-малко от сумата на единичните товари по т. 2 и е до 300 kg;

б) не превишава 2400 kg за жени и 6000 kg за мъже за едно лице за смяна;

4. при извършване на чести, повторими операции за вдигане и пренасяне на тежести:

а) времето между отделните операции да не е по-малко от 30 s;

б) теглото на единичния товар да не превишава:

– при честота една операция за минута – 5 kg за жени и 11 kg за мъже;

– при честота две операции за минута – 2,5 kg за жени и 5,5 kg за мъже.

 

Специфични норми за юноши за единично вдигане и пренасяне

теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне от лица от 16- до 18-годишна възраст да не превишава: 10 kg за лица от женски пол и 20 kg – за лица от мъжки пол;

теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне от лица от 15- до 16-годишна възраст не превишава: 8 kg за лица от женски пол и 15 kg за лица от мъжки пол;

 

Забележка В наредбата са предвидени максималните допустими стойности, ние препоръчваме по – малки норми за вдигане на тежести особено за хора, които не са привикнали към такива усилия (виж).

 

_____________________________________________________________________________________________

6. Правила за организация на ръчна работа с тежести

В наредбата се съдържат и правила за организацията на ръчната работа с тежести. Тези правила могат да бъдат използвани и като отправна точка за изготвяне на специфичните фирмени инструкции за ръчна работа с тежести. Ръчната работа с тежести се организира така, че да се съблюдават следните основни правила:

1. при вдигане и пренасяне на тежести работната поза да бъде съобразена със: ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара, и да не се налага извършване на усукващи движения около оста на тялото;

2. при вдигане на тежести работещият:
а) да поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците;
б) да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;
в) да държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклякване;
3. когато при ръчна работа с тежести се използват различни транспортни средства – колички, вагонетки и др.:
а) правилното усилие е бутане, а не теглене на транспортното средство;
б) бутането, а като изключение теглене на транспортното средство да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

_____________________________________________________________________________________________

Нормативна уредба:

Директива 90/296/ЕЕС за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при ръчна работа с тежести, при която има риск предимно от увреждания на гърба.

Кодекс на труда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 16.09.1999 г., изм., бр. 70 от 26.08.2005 г.

Наредба №7 на МТЦП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при изплзване на работното оборудване

Наредба №4 за работите, които са забранени за деца от 15 – до 18 – годишна възраст

Направете коментар