Консултантска дейност по трудова медицина

Ние предлагаме на работодателите обслужване от служба по трудова медицина (СТМ), консултации по всички въпроси, касаещи здравословните и безопасни условия на труд, изготвяне на оценка на риска и подпомагане създаването на необходимата за всяко предприятие документация.

Служба по трудова медицина „Озирис  Н“ гр. Бургас е с основен офис в гр. Бургас. Ние предлагаме обслужване и извън територията на гр. Бургас, както и обслужване он лайн.  

Можете да получите персонална оферта за обслужване, свържете се с нас на посочения телефон номер или  попълнете контактната форма.

Във всяко предприятие  работодателяте длъжен да разработи  и утвържди задължителен набор от документи, регламентиращи спазването на трудовото законодателство и фирмената политика по безопасност и здраве при работа.

Ние консултираме и подпомагаме работодателите, комитетите и групите по условия на труд, в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Експертната дейност е процес, който протича в определена последователност:

1. Съвместно с префставители на фирмата се изготвя програма за безопасност и здраве

1.1 Формират се целите на политиката за здраве и безопасност на работното място.

1.2 Определят се ангажиментите на висшето ръководство.

1.3 Съвместно с Групата по условия на труд / ГУТ / или / КУТ / комитет за условия на труд се изработва информационен бюлетин за запознаване на работещите с принципите на здраве и безопасност на работното място.

       1.4 Разглежда се оценката на риска. 

       1.5 Планират се учебните програми във връзка с подържане на здраве и безопасност на работното място.

       1.6 Планират се дейностите свързани с промоция на здравето. Пристъпва се към процедура по оценка на риска. 

2.Провежда се ревизия на съществуващата група, /комитет/ по условия на труд.

       2.1. Актуализират се програмите и целите на ГУТ или КУТ.
       2.2. Провежда се обучение на ГУТ или КУТ с издаване на съответните удостоверения.

3.Преглед и оценка на здравните документи на работещите.

4.Преценка за необходимостта от измерване на параметрите на работната среда от акредитирана лаборатория, както и от измерване на контур-фаза-защитен проводник свързан с електрическата безопасност на работните места.

5.Събиране на данни и извършване на анализи:
5.1.Анализ на временната нетрудоспособност.
5.2.Анализ на предходните профилактични прегледи.

Направете коментар