Прилагане на КТ и ЗЗБУТ при работа от разстояние (хоум офис)

Какво предвижда Кодекса на труда?

В Кодекса на труда (KT) е предвиден раздел, който предвижда специфични правила по отношение на трудовите правоотношения при работата от разстояние от 2011 г. (доброволен характер на работата от разстояние, осигуряване на оборудване от работодателя и т.н.).

Какво предвижда КТ по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд?

В КТ не се предвиждат специални правила във връзка с прилагането на Закона за здравословни...

Прочети повече

2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието

 

Фирмената политика и организацията на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд е свързана концептуално със системите за управление като управленчески метод.

Фирмената политика има за цел да определи общите насоки и цели на предприятието относно здравословните и безопасни условия на труд. Фирмената политика е формален документ на ръководството на предприятието.

 

Прочети повече

Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб

bdsda1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб;

Законодателството по здравословни условия на труд може да бъде разглеждано като предимно техническа материя, която могат да схванат напълно само специалистите. За членовете на ГУТ (Групи по условия на труд)  и КУТ (Комитети по условия на труд) е важно да могат да се ориентират на базово ниво  в законовата база. За  всичко, което не им е ясно е важно да търсят помоща на службата по трудова медицина както  и на юрисконсулта на  предприятието...

Прочети повече

Теми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

edТеми за за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

В чл. 10 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са посочени учебните програми за първоначално обучение.

Тези програми трябва да съдържат задължително съдържат следните теми:

1...

Прочети повече

Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

liftingjpeg1. Дефиниция

„Ръчна работа с тежести“ означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или преместване на тежести.
„Редовна ръчна работа с тежести“ означава всяка работа, която:
а) предимно или изцяло се състои от ръчна работа с тежести;
б) обикновено съдържа, макар и непостоянно, ръчна работа с тежести.

2. Задължения на работодателя

Задълженията на работодателя както и...

Прочети повече

Задължителни документи, които трябва да бъдат налични във всеки обект на предприятието

in stapel von ordnern und papph?llen verschiedener farben.  die ordner sind gef?llt und ?berandergestapelt. ein bild f?r b?roleben und studium.Във всеки обект на всяка фирма трябва да бъдат налични определен набор от документи, които да могат да бъдат представени при проверка от инспекцията по труда.

В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи:

– екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред  (Чл. 403а, ал. 1 от КТ);

– документи, свързани с разпредел...

Прочети повече

Примерен въпросник за самоконтрол по здраве и безопасност

Cikylodit

Предоставяме Ви примерен въпросник по здраве и безопасност изготвен на базата на предоставени въпросници от Главна инспекци по труда  (ГИТ).

С помощта на този въпросник можете да направите първичен одит на състоянието на вашата организация по здраве и безопасност.

Този въпросник не отчита спецификата на вашата дейност и има за цел да се направи общ преглед на състояниете на системата по здраве и безопасност във вашето предприятие.

Прочети повече

Eлементи на системата OHSAS 18001

охсас
4.1 Основни изисквания
4.2 Политика по здраве и безопасност (OH&S Policy)
4.3 Термини и дефиниции
4.4 Внедряване и изпълнение
4.5 Проверка и коригиращи действия
4.6 Преглед на ръководството

Спецификацията OHSAS 18001 се прилага, за създаване на система по здраве и безопасност (OH&S management), чиято цел е да елиминира или минимизира риска за работниците и други заинтересовани страни, които са експозирани на рискове във връзка с тяхната дейност...

Прочети повече

OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността

OHSAS18001OHSAS 18001 е британски спецификация за Система за управление на здравето и безопасността при работа. Целта е да се помогне на различни видове организации да докажат и постигнат добро ниво на здраве и безопасност при работа.

Днес OHSAS 18001 е сред най-признатите в световен мащаб спецификации за Система за управление на здравето и безопасността при работа

Организации по целия свят признават необходимостта да се контролира и да се подобри нивото на здраве и безопасност, за тази цел са били създадениразлични системи н...

Прочети повече

Лични предпазни средства (ЛПС)

casque_Eiffage_Construction_MetalliqueДефиниция на лични предпазни средства

„Лично предпазно средство е всяко устройство или средство, предназначено да се използва от едно лице, за да го предпазва от една или повече възможни опасностти, заплашващи неговото здраве и безопасност.

Като ЛПС се определят също съвкупност от устройства или средства, взаимно свързани от производителя, с цел да се предпазят едно лице от една или няколко опасностти, които могат да се пявят едновременно...

Прочети повече